naglowek
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home > możesz pomóc > wolontariat > prawa i obowiązki
Prawa i obowiązki Wolontariusza

Obowiązki

  • wolontariusz nie pobiera wynagrodzenia za wykonywane czynności;
  • posiadane kwalifikacji i spełnianie wymagań odpowiednich do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy, jeśli prawo tak nakazuje - przykład: kwestowanie nie wymaga dodatkowych kwalifikacji, natomiast zastrzyk wykonać może jedynie osoba z odpowiednimi zaświadczeniami (wykształcenie pielęgniarskie);
  • osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem jedynie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Prawa

  • obowiązkowe pisemne porozumienie (umowa), gdy świadczenie wolontariusza na rzecz danej instytucji trwa powyżej 30 dni. W przypadku pierwszych 30 dni korzystający jest zobowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia tylko wtedy, gdy wolontariusz zażąda takiego potwierdzenia, ale wystarczy również porozumienie ustne. Porozumienie musi zawierać informacje o zakresie, obowiązkach i czasie wykonywanych świadczeń, a także opis możliwości rozwiązania porozumienia. (wzór umowy);
  • na prośbę wolontariusza korzystający potwierdza treść porozumienia, wydaje pisemne zaświadczenie oraz opinię o wykonywaniu świadczeń;
  • korzystający ma obowiązek informowania wolontariusza o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zapewnia dostępność tych informacji;
  • wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń;
  • wolontariusza trzeba poinformować o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Należy także zapewnić mu higieniczne i bezpieczne warunki pracy oraz odpowiednie środki ochrony indywidualnej uzależnione od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem;
  • korzystający ma obowiązek pokrycia kosztów podróży służbowych i diet wolontariusza;
  • jeżeli wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni należy mu się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ze strony korzystającego. Powyżej 30 dni - na podstawie umowy pisemnej - wolontariusz jest ubezpieczony przez państwo.

Korzystający może pokryć inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza oraz koszty szkoleń. Jednak nie musi tego robić.


 

Zobacz nas na:

Facebook Page: 394849947319337 Twitter: HospicjumDzieci YouTube: Hospicjumdladzieci External Link: plus.google.com/+StowarzyszenieŁódzkieHospicjumdlaDzieciŁódź

Raport

Raport z wydatkowania 1% za rok 2018 - pobierz

Sprawozdanie merytoryczne pełne za rok 2018 - pobierz

Rachunek zysków i strat za 2018 - pobierz

Bilans za rok 2018 - pobierz

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Zakrętaki

do_www

wpłaty online