naglowek
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home > potrzebuję pomocy > domowa wentylacja mechaniczna dla dzieci i dorosłych
Wentylacja mechaniczna u dzieci i dorosłych

ŁHDiD realizuje opiekę nad chorymi z niewydolnością oddechową, wymagającymi stosowania inwazyjnej, prowadzonej przy pomocy respiratora (przez rurkę tracheostomijną), bądź nieinwazyjnej (prowadzonej przez różnorodne ustniki oraz maski), terapii oddechowej, niewymagającej hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w zakładach opieki całodobowej, wymagającymi jednak stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci chorzy, którzy mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę (opiekunów prawnych), w zakresie obsługi aparatury medycznej i udzielania pierwszej pomocy, tak aby podczas stosowania terapii mogło być zapewnione bezpieczeństwo pacjenta. Szkolenia prowadzi zespół Hospicjum.

Świadczenia opieki zdrowotnej (w rodzaju domowa wentylacja mechaniczna dla dzieci i dorosłych), realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz z położną podstawowej opieki zdrowotnej.

Chorzy powinni wyrazić świadomą zgodę na ten typ leczenia, a w przypadku dzieci zgodę powinien wyrazić opiekun prawny.

Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci pacjenci:

  • z udokumentowanym zakończonym leczeniem przyczynowym oraz
  • w pełni zdiagnozowani (wykonano wszelkie niezbędne badania diagnostyczne, uzasadniające rozpoznanie i potwierdzające niemożność stosowania innej formy terapii niż ciągła wentylacja).

Pakiet świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie obejmuje:

  • świadczenia lekarskie i pielęgniarskie w zakresie wentylacji domowej,
  • zapewnienie realizacji badań diagnostycznych umożliwiających właściwą terapię oddechową w warunkach domowych.

Pacjent przyjęty pod opiekę ŁHDiD zostaję wyposażony przez Hospicjum w niezbędny sprzęt medyczny na zasadzie umowy użyczenia.

Tryb kierowania do wentylacji mechanicznej w warunkach domowych Podstawą do objęcia opieką pacjentów wentylowanych mechanicznie przez zespół długoterminowej opieki domowej jest skierowanie lekarza oddziału szpitalnego.

Do skierowania należy dołączyć:

  • kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
  • wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta lub jego rodziny/opiekunów;
  • kwalifikację do wentylacji mechanicznej w domu wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii.
 

Zobacz nas na:

Facebook Page: 394849947319337 Twitter: HospicjumDzieci YouTube: Hospicjumdladzieci External Link: plus.google.com/+StowarzyszenieŁódzkieHospicjumdlaDzieciŁódź

Raport

Raport z wydatkowania 1% za rok 2018 - pobierz

Sprawozdanie merytoryczne pełne za rok 2018 - pobierz

Rachunek zysków i strat za 2018 - pobierz

Bilans za rok 2018 - pobierz

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Zakrętaki

do_www

wpłaty online